Cennik us³ug dostêpowych

1. Op³ata aktywacyjna ( zestaw abonencki + instalacja )
100 zł umowa na czas nieokre¶lony 5 GHz

[ PROVIDER LEGNICA ]

2. Op³ata aktywacyjna dla osób posiadaj±cych w³asny zestaw abonencki
( po akceptacji przez technika ) - 1,22z³ z VAT umowa na czas nieokre¶lony

3. Op³ata abonamentowa za ³±cze do 10 Mbps / 2Mbps  ( miesiêczna ) - 50,00z³ brutto (mo¿liwo¶æ wspó³dzielenia ³±cza w lokalu)

5. Pozosta³e op³aty:
a. przeniesienie Urz±dzenia dostêpowego - wg wyceny indywidualnej
b. nieterminowy zwrot urz±dzenia dostêpowego ( po 3 dniach ) - 200z³ z VAT
c. nielegalne pod³±czenie Terminala Abonenckiego - 500z³ z VAT
d. uszkodzenie Urz±dzenia dostêpowego - wg indywidualnej wyceny kosztów naprawy
e. nieterminowe wp³aty abonamentu - ustawowe odsetki